Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań

Tytuł projektu: AKADEMIA LEGISLACJI I MONITORINGU PRAWA

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI: 01.11.2020-30.04.2022

Cel główny projektu

Niniejszy projekt w sposób istotny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER „Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia”, wpływając przy tym na również na cel: „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym”. Rozwiązania zawarte w projekcie, obejmujące zarówno przeprowadzenie szkoleń z zakresu stanowienia prawa oraz monitoringu procesu legislacyjnego, jak i sam proces monitoringu w formule obejmującej bieżące wspomaganie przez ekspertów (z obszaru prawa i „dostępności”), w sposób istotny i trwały wpłyną na podniesienie kompetencji org. pozarządowych w ramach procesu legislacyjnego, z czego wnioskować można większe zaangażowanie org. w proces prawotwórczy – w konsekwencji wymuszający (z uwagi na specyfikę org. uczestniczących w projekcie) włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenie kompetencji org. pozarządowych w zakresie efektywnej i eksperckiej partycypacji w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności, a w konsekwencji wymusi na organach publicznych włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Oczekiwane efekty:

1) Organizacje pozarządowe posiadają zaplecze eksperckie partycypacji w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

2) Organizacje pozarządowe włączają się w nurt procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

3) Kompetencje eksperckie zostały podniesione dzięki czemu org. pozarządowe uczestniczące w projekcie posiadają usystematyzowaną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające efektywny i skuteczny monitoring prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

4) Organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie w sposób świadomy i efektywny uczestniczą w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności, co zwiększa poziom partycypacji społecznej w procesie rządzenia oraz kontroli społecznej działalności organów państwa w przedmiotowym obszarze.

Wartość projektu: 961 810,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 810 614,02 zł

Projekt realizuje Partnerstwo: 

Lider Projektu: Fundacja Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ

Partner Projektu: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-

Opis projektu:

Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności” to kompletne, przemyślane i spójne rozwiązanie w zakresie prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych reprezentujących osoby zagrożone wykluczeniem we wszystkich obszarach wskazanych w Rządowym Programie Dostępność Plus oraz realizujących działania w tym zakresie. W ramach projektu podzielonego na kolejne etapy realizacji w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu prawa oraz monitoringu jego stanowienia i stosowania, których uczestnikami będzie po dziesięciu przedstawicieli z każdej z dziesięciu organizacji uczestniczących w projekcie. W kolejnym etapie wdrożony zostanie właściwy proces monitoringu, w oparciu o załączoną do wniosku metodologię. Prowadzony w ramach projektu monitoring przepisów prawa uwzględnia bieżącą współpracę i doradztwo ekspertów prawnych i merytorycznych, co , za pomocą wzorców praktycznych, podniesie potencjał  organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym i zapewni właściwą jakość monitoringu. W ramach projektu zakładane jest opracowanie materiałów eksperckich (podręcznika) w zakresie monitorowania tworzenia i stosowania prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Do istotnych zalet projektu należy otwarta formuła monitoringu, która zapewnia możliwość zaangażowania więcej niż 10 organizacji pozarządowych, a także istotny wzrost liczby organizacji uczestniczących i zainteresowanych procesem stanowienia prawa, co w konsekwencji zapewni poprawę jakości prawa stanowionego oraz bezpośrednio wpłynie (np. przez konsultacje publiczne i petycje) na włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 10 organizacji.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania:

1) Szkolenia w zakresie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

Szkolenia – po 10 osób z każdej organizacji. 4 dni zajęć, 32 godziny lekcyjne (4×8). Każda organizacja uczestniczy w odrębnym szkoleniu. Liczebność grup oraz przyjęty wymiar godzin, zapewnia właściwą efektywność i jakość przeprowadzenia szkolenia, którego istotną część stanowią zajęcia praktyczne. Liczba osób z każdej organizacji jest adekwatna do realizacji monitoringu. Zaplanowano szkolenia wyjazdowe – wpływa to na obecność i zaangażowanie uczestników, którzy przez okres szkolenia nie zajmują się swoją codzienną pracą i obowiązkami domowymi. Miejsce szkoleń: cała Polska, dogodne dla uczestników.

Program szkolenia:

– podstawy ustroju i prawa

– proces legislacji

– konsultacje publiczne

– opiniowanie 

– petycje

– uprawnienie NGO w procesie legislacji

– podstawy dostępności – analiza aktów prawnych

– monitoring prawa (teoria + zajęcia warsztatowe)

2) Monitoring w zakresie prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

Monitoring prowadzony będzie równocześnie przez organizacji pozarządowe (w oparciu o wiedzę i metodykę przekaz. podczas szkoleń oraz materiały eksperckie)  oraz eksperta ds. legislacji i monitoringu prawa. Cykliczny przegląd m.in.: wykazów prac legislacyjnych, stron www właściwych ministerstw, RCL, Sejmu, Senatu,  portali branżowych specjalistycznych i informacyjnych oraz systemów informacji prawnej.