FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ
PRZYSTAŃ
W swojej codziennej pracy zajmujemy się wspieraniem osób najbardziej potrzebujących i jednocześnie najmniej samodzielnych
POMAGAMY
Na co dzień niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym i najmniej samodzielnym
WSPIERAMY
Wspieramy osoby najbardziej potrzebujące i jednocześnie najmniej samodzielne
AKTYWIZUJEMY ZAWODOWO
Zajmujemy się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych poprzez działania zmierzające do ich odnalezienia się na rynku pracy
previous arrow
next arrow
Slider
Slider 1

O Fundacji

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań, posiadająca swoją siedzibę w Płocku
powstała 09.01.2012 roku. Nasze działania od początku skupiają się na pomocy osobom najbardziej potrzebującym, w tym zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Praktycznie od początku istnienia Fundacja prowadzi działalność, której celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie. Chcemy usuwać bariery mentalne oddzielające świat osób sprawnych i niepełnosprawnych, tak żebyśmy mogli wszyscy na tym skorzystać. W środowisku osób niepełnosprawnych Fundacja Przystań jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest Zakład Aktywności Zawodowej, który rozpoczął swoją działalność 01.11.2012 roku w Płocku. Chcieliśmy umożliwić podjęcie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, mającym najtrudniejszą sytuację na rynku pracy.

Podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej to osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności i zdiagnozowaną chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną lub autyzm. Wspieramy naszych pracowników poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą a także umożliwiamy dofinansowanie wydatków związanych z realizacją indywidualnych celów i pasji.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony jest w formie baru mlecznego, który przyciąga wielu mieszkańców Płocka oraz turystów, dając możliwość autentycznej integracji społecznej. Codziennie przekonujemy się, że osoby z niepełnosprawnością mogą odgrywać w społeczeństwie istotną rolę, a także rozwijać swoją samodzielność i aktywność w każdej sferze życia.

Pomoc

Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wsparcie

Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących

"Pomagając innym pomagasz i sobie"

- Autor nieznany -

Aktualności

Nowa strona Fundacji

Nowa strona Fundacji Zapraszamy na zupełnie nową, odświeżoną stronę Fundacji…

Read more

Bar Mleczny Tumska

Bar Mleczny Tumska Pomysł utworzenia Baru Mlecznego Tumska jako firmy społecznej powstał…

Read more

Punkt porad psychologiczno-prawnych

Punkt porad psychologiczno-prawnych Przy ul. Tumskiej 13 w Płocku w…

Read more

projekty:

Bezpłatne porady prawne

Dla kogo?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przesądowym) mogą skorzystać:

 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby, które są w ciąży,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Paragraf-neo-one.png
Pytajnik-ŁJ.jpg

Na czym polega?

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W jakim zakresie?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (w przypadku osób, które są w ciąży),
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

strzalki.png
kropeczki-1.png

Jakich dokumentów potrzebujemy?

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • dokument potwierdzający ciążę (może to być np. zaświadczenie lekarza stwierdzające ciążę lub też karta przebiegu ciąży);
 • ważna Karta Dużej Rodziny;
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat;
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Adres udzielania bezpłatnych porad prawnych:
Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Czwartaków 6 pokój nr 5
09-402 Płock
Dyżury w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00

"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

- Albert Schweitzer -

Informacje prawne

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dokumenty prawne Fundacji:

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań prowadzi działalność w oparciu o Statut Fundacji.
Znajdą w nim Państwo ważne informacje dotyczące naszej organizacji oraz obszarów jej działalności, m.in.:

 • informacje o Zarządzie Fundacji,
 • cele i zasady działania Fundacji,
 • sposoby w jaki Fundacja realizuje swoje cele.
Foto-1.jpg

"Każdy ma coś, co może dać innym"

- Barbara Bush -

Nasze działania

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ został założony przez Fundację w listopadzie 2012 r. w Płocku jako BAR MLECZNY TUMSKA.
Prace remontowe lokalu rozpoczęliśmy w sierpniu 2012 r. po pozytywnie zaopiniowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosku Fundacji i uzyskaniu dotacji na stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym w przypadku orzeczonej choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej bądź autyzmu.

Większość pracowników ZAZ nie miała wcześniejszych doświadczeń zawodowych a co za tym idzie miała ograniczony dostęp do rehabilitacji i terapii.

Podjęcie pracy w Barze Mlecznym Tumska pozwala osobom z niepełnosprawnością odzyskać nadzieję na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wzrost samodzielności i poczucia sensu w życiu.

Osoby z niepełnosprawnością , pod okiem instruktorów zawodu codziennie przygotowują posiłki dla gości baru.

Naszym celem jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.

Pracownicy chętnie angażują się w codzienne obowiązki i z powodzeniem obsługują odwiedzających Bar Gości jak również realizowane usługi cateringowe.

Dzięki staraniom Fundacji od 2016 roku w Płocku działa Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Azyl”, wspierający osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy związanej z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Mieszkańcy Płocka (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) przez pięć dni w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, pedagogów, terapeutów oraz mediatorów. Głównymi odbiorcami działań ośrodka są dzieci i młodzież nadużywające substancji psychoaktywnych, podejmujące zachowania ryzykowne, wkraczające na drogę przestępczą, a także ich rodziny.

Zakres pomocy świadczonej przez ośrodek „Azyl”:

 • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne, związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • e-poradnictwo oraz konsultacje (związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie) prowadzone telefonicznie, drogą mailową lub przez najbliższego członka rodziny albo opiekuna prawnego, skierowane do osób z niepełnosprawnościami nieporuszających się samodzielnie bądź o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej, a także do osób niezmotywowanych do osobistego ujawnienia swoich problemów;
 • wsparcie mediacyjne.

Główne cele ośrodka „Azyl”:

 • pomoc specjalistyczna – skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz do ich rodzin (w tym ofiar i sprawców przemocy);
 • edukacja młodzieży – nauka umiejętności prospołecznych, umiejętności funkcjonowania bez środków psychoaktywnych; kontroli złości i korekcji zachowań destrukcyjnych;
 • edukacja rodzin – edukacja z zakresu mechanizmów uzależnienia (w celu zapobiegania jego rozwojowi); nauka umiejętności niezbędnych w procesie poprawy relacji rodzinnych; mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów;
 • zmiana percepcji społecznej w odniesieniu do uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • stworzenie lokalnego systemu pracy z osobami nadużywającymi i ich rodzinami.

Osoby korzystające z pomocy ośrodka mają szansę m.in. na zwiększenie poziomu samoakceptacji, poczucia pewności siebie, wzrost otwartości w budowaniu konstruktywnych relacji interpersonalnych oraz wzrost chęci do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi świadczone przez ośrodek dopasowywane są zarówno do potrzeb, jak i możliwości klientów.

"Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz"

- Autor nieznany -

Foto-2.jpg

Przekaż darowiznę

Wspieram działania Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań

Dziękujemy, że chcesz pomóc Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań!

Aby dokonać wpłaty wskaż cel, wysokość darowizny i dokonaj przelewu. Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy.

Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku. Można też określić cel darowizny poprzez kontakt mailowy z Fundacją. Należy po prostu dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

nazwa odbiorcy: Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań ul. Tumska 13 lok. 6 09-402 Płock

nr rachunku odbiorcy: 63 9038 0004 0001 6896 2000 0010

Kontakt

Fundacja Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ

ul. Tumska 13 lok. 6
09-402 Płock

tel.: (24) 366 95 90
e-mail: biuro@fundacjaprzystan.pl

NIP: 7743211784
REGON: 145950663

© 2018 Bar Mleczny Tumska | Designed by 8Dmind Studio