FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ
PRZYSTAŃ
W swojej codziennej pracy zajmujemy się wspieraniem osób najbardziej potrzebujących i jednocześnie najmniej samodzielnych
POMAGAMY
Na co dzień niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym i najmniej samodzielnym
WSPIERAMY
Wspieramy osoby najbardziej potrzebujące i jednocześnie najmniej samodzielne
AKTYWIZUJEMY ZAWODOWO
Zajmujemy się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych poprzez działania zmierzające do ich odnalezienia się na rynku pracy
previous arrow
next arrow
Slider
Slider 1

O Fundacji

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań, posiadająca swoją siedzibę w Płocku
powstała 09.01.2012 roku. Nasze działania od początku skupiają się na pomocy osobom najbardziej potrzebującym, w tym zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Praktycznie od początku istnienia Fundacja prowadzi działalność, której celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie. Chcemy usuwać bariery mentalne oddzielające świat osób sprawnych i niepełnosprawnych, tak żebyśmy mogli wszyscy na tym skorzystać. W środowisku osób niepełnosprawnych Fundacja Przystań jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest Zakład Aktywności Zawodowej, który rozpoczął swoją działalność 01.11.2012 roku w Płocku. Chcieliśmy umożliwić podjęcie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, mającym najtrudniejszą sytuację na rynku pracy.

Podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej to osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności i zdiagnozowaną chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną lub autyzm. Wspieramy naszych pracowników poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą a także umożliwiamy dofinansowanie wydatków związanych z realizacją indywidualnych celów i pasji.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony jest w formie baru mlecznego, który przyciąga wielu mieszkańców Płocka oraz turystów, dając możliwość autentycznej integracji społecznej. Codziennie przekonujemy się, że osoby z niepełnosprawnością mogą odgrywać w społeczeństwie istotną rolę, a także rozwijać swoją samodzielność i aktywność w każdej sferze życia.

Pomoc

Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wsparcie

Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących

"Pomagając innym pomagasz i sobie"

- Autor nieznany -

Aktualności

Nowa strona Fundacji

Nowa strona Fundacji Zapraszamy na zupełnie nową, odświeżoną stronę Fundacji…

Read more

Bar Mleczny Tumska

Bar Mleczny Tumska Pomysł utworzenia Baru Mlecznego Tumska jako firmy społecznej powstał…

Read more

Punkt porad psychologiczno-prawnych

Punkt porad psychologiczno-prawnych Przy ul. Tumskiej 13 w Płocku w…

Read more

projekty:

Informacja świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podstawa prawna

Informacja dot. punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Płock nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest w 2 punktach.

Paragraf-neo-one.png
Pytajnik-ŁJ.jpg

Punkt nr 1

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący na podstawie umowy, o powierzenie realizacji zadania publicznego, z organizacją pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Punkt prowadzony przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Krakówka 4 w Płocku.

Punkt czynny w godzinach:
od poniedziałku do czwartku 15:30 – 19:30
piątek 15:00 – 19:00

Punkt nr 2

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący na podstawie umowy, o powierzenie realizacji zadania publicznego, z organizacją pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Punkt prowadzony przez Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań” w Szkole Podstawowej nr 22 przy ulicy Czwartaków 6 w Płocku (pokój nr 5).

Punkt czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku 15:30 – 19:30

UWAGA! zapisy na wizyty pod nr telefonu 603 605 352

w godzinach:
od poniedziałku do środy 8:00 – 15:00
czwartek 9:00 – 17:00
piątek 9:00 – 15:00

strzalki.png
kropeczki-1.png

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub
 2. spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 3. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
• Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
• Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

strzalki.png

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).

Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienia się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru
ul. Bielska 59, 09-400 Płock

lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat.plock.pl.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 24 267 67 76.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania.

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmująca opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie Powiatu Płockiego.
Ankietę należy złożyć:
– bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub,
– w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru
ul. Bielska 59, 09-400 Płock

lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat.plock.pl.

"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

- Albert Schweitzer -

Informacje prawne

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dokumenty prawne Fundacji:

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań prowadzi działalność w oparciu o Statut Fundacji.
Znajdą w nim Państwo ważne informacje dotyczące naszej organizacji oraz obszarów jej działalności, m.in.:

 • informacje o Zarządzie Fundacji,
 • cele i zasady działania Fundacji,
 • sposoby w jaki Fundacja realizuje swoje cele.
Foto-1.jpg

"Każdy ma coś, co może dać innym"

- Barbara Bush -

Nasze działania

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ został założony przez Fundację w listopadzie 2012 r. w Płocku jako BAR MLECZNY TUMSKA.
Prace remontowe lokalu rozpoczęliśmy w sierpniu 2012 r. po pozytywnie zaopiniowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosku Fundacji i uzyskaniu dotacji na stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym w przypadku orzeczonej choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej bądź autyzmu.

Większość pracowników ZAZ nie miała wcześniejszych doświadczeń zawodowych a co za tym idzie miała ograniczony dostęp do rehabilitacji i terapii.

Podjęcie pracy w Barze Mlecznym Tumska pozwala osobom z niepełnosprawnością odzyskać nadzieję na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wzrost samodzielności i poczucia sensu w życiu.

Osoby z niepełnosprawnością , pod okiem instruktorów zawodu codziennie przygotowują posiłki dla gości baru.

Naszym celem jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.

Pracownicy chętnie angażują się w codzienne obowiązki i z powodzeniem obsługują odwiedzających Bar Gości jak również realizowane usługi cateringowe.

Dzięki staraniom Fundacji od 2016 roku w Płocku działa Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Azyl”, wspierający osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy związanej z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Mieszkańcy Płocka (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) przez pięć dni w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, pedagogów, terapeutów oraz mediatorów. Głównymi odbiorcami działań ośrodka są dzieci i młodzież nadużywające substancji psychoaktywnych, podejmujące zachowania ryzykowne, wkraczające na drogę przestępczą, a także ich rodziny.

Zakres pomocy świadczonej przez ośrodek „Azyl”:

 • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne, związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • e-poradnictwo oraz konsultacje (związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie) prowadzone telefonicznie, drogą mailową lub przez najbliższego członka rodziny albo opiekuna prawnego, skierowane do osób z niepełnosprawnościami nieporuszających się samodzielnie bądź o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej, a także do osób niezmotywowanych do osobistego ujawnienia swoich problemów;
 • wsparcie mediacyjne.

Główne cele ośrodka „Azyl”:

 • pomoc specjalistyczna – skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz do ich rodzin (w tym ofiar i sprawców przemocy);
 • edukacja młodzieży – nauka umiejętności prospołecznych, umiejętności funkcjonowania bez środków psychoaktywnych; kontroli złości i korekcji zachowań destrukcyjnych;
 • edukacja rodzin – edukacja z zakresu mechanizmów uzależnienia (w celu zapobiegania jego rozwojowi); nauka umiejętności niezbędnych w procesie poprawy relacji rodzinnych; mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów;
 • zmiana percepcji społecznej w odniesieniu do uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • stworzenie lokalnego systemu pracy z osobami nadużywającymi i ich rodzinami.

Osoby korzystające z pomocy ośrodka mają szansę m.in. na zwiększenie poziomu samoakceptacji, poczucia pewności siebie, wzrost otwartości w budowaniu konstruktywnych relacji interpersonalnych oraz wzrost chęci do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi świadczone przez ośrodek dopasowywane są zarówno do potrzeb, jak i możliwości klientów.

"Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz"

- Autor nieznany -

Foto-2.jpg

Przekaż darowiznę

Wspieram działania Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań

Dziękujemy, że chcesz pomóc Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań!

Aby dokonać wpłaty wskaż cel, wysokość darowizny i dokonaj przelewu. Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy.

Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku. Można też określić cel darowizny poprzez kontakt mailowy z Fundacją. Należy po prostu dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

nazwa odbiorcy: Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań ul. Tumska 13 lok. 6 09-402 Płock

nr rachunku odbiorcy: 63 9038 0004 0001 6896 2000 0010

Kontakt

Fundacja Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ

ul. Tumska 13 lok. 6
09-402 Płock

tel.: (24) 366 95 90
e-mail: biuro@fundacjaprzystan.pl

NIP: 7743211784
REGON: 145950663

© 2018 Bar Mleczny Tumska | Designed by 8Dmind Studio