Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań O nas Nasze działania

Nasze działania

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ został założony przez Fundację w listopadzie 2012 r. w Płocku jako BAR MLECZNY TUMSKA.
Prace remontowe lokalu rozpoczęliśmy w sierpniu 2012 r. po pozytywnie zaopiniowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosku Fundacji i uzyskaniu dotacji na stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym w przypadku orzeczonej choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej bądź autyzmu.

Większość pracowników ZAZ nie miała wcześniejszych doświadczeń zawodowych a co za tym idzie miała ograniczony dostęp do rehabilitacji i terapii.

Podjęcie pracy w Barze Mlecznym Tumska pozwala osobom z niepełnosprawnością odzyskać nadzieję na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wzrost samodzielności i poczucia sensu w życiu.

Osoby z niepełnosprawnością , pod okiem instruktorów zawodu codziennie przygotowują posiłki dla gości baru.

Naszym celem jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.

Pracownicy chętnie angażują się w codzienne obowiązki i z powodzeniem obsługują odwiedzających Bar Gości jak również realizowane usługi cateringowe.

Dzięki staraniom Fundacji od 2016 roku w Płocku działa Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Azyl”, wspierający osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy związanej z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Mieszkańcy Płocka (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) przez pięć dni w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, pedagogów, terapeutów oraz mediatorów. Głównymi odbiorcami działań ośrodka są dzieci i młodzież nadużywające substancji psychoaktywnych, podejmujące zachowania ryzykowne, wkraczające na drogę przestępczą, a także ich rodziny.

Zakres pomocy świadczonej przez ośrodek „Azyl”:

  • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne, związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie;
  • e-poradnictwo oraz konsultacje (związane z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie) prowadzone telefonicznie, drogą mailową lub przez najbliższego członka rodziny albo opiekuna prawnego, skierowane do osób z niepełnosprawnościami nieporuszających się samodzielnie bądź o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej, a także do osób niezmotywowanych do osobistego ujawnienia swoich problemów;
  • wsparcie mediacyjne.

Główne cele ośrodka „Azyl”:

  • pomoc specjalistyczna – skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz do ich rodzin (w tym ofiar i sprawców przemocy);
  • edukacja młodzieży – nauka umiejętności prospołecznych, umiejętności funkcjonowania bez środków psychoaktywnych; kontroli złości i korekcji zachowań destrukcyjnych;
  • edukacja rodzin – edukacja z zakresu mechanizmów uzależnienia (w celu zapobiegania jego rozwojowi); nauka umiejętności niezbędnych w procesie poprawy relacji rodzinnych; mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów;
  • zmiana percepcji społecznej w odniesieniu do uzależnień i przemocy w rodzinie;
  • stworzenie lokalnego systemu pracy z osobami nadużywającymi i ich rodzinami.

Osoby korzystające z pomocy ośrodka mają szansę m.in. na zwiększenie poziomu samoakceptacji, poczucia pewności siebie, wzrost otwartości w budowaniu konstruktywnych relacji interpersonalnych oraz wzrost chęci do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi świadczone przez ośrodek dopasowywane są zarówno do potrzeb, jak i możliwości klientów.